- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت به همراه جمعی از مدیران این شرکت از طرح ملی انتقال نفت گوره-جاسک

 

 

[1]

 

[2]

 

[3]

 

[4]

 

[5]

 

 

 

[6]

 

[7]

[8] [9] [10] [11]