- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

در اولین ماه سال جهش تولید، ظرفیت تولید لوله در طرح گوره-جاسک ۲/۵ برابر گردید

http://pedec.ir/file_upload/jahesh.mp3 [1]

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، با توجه به اولویت های طرح ملی راهبردی طرح گوره جاسک پیرو تأکید و پیگیری رئیس جمهور محترم و مقام عالی وزارت مبنی به اجرای هرچه سریعتر این طرح ۱۰۰۰ کیلومتری در سال گذشته و با وجود تحریم های ظالمانه برای نخستین بار زنجیره تولید تختال، ورق و لوله از سنگ معدن تا نورد ورق های عریض و حتی مواد اولیه پوشش در داخل کشور تولید گردید و تأمین   لوله های درز دار مقاوم به هیدروکربورترش و اسیدی مورد نیاز این طرح مدیریت و مرتفع شد.

قابل ذکر است که در اولین ماه سال جهش تولید، ظرفیت یکی دیگر از شرکت های بزرگ لوله سازی کشور به کار گرفته شد و شروع عملیات تولید در ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه، ظرفیت تولید لوله برای این طرح ملی و راهبردی ۲/۵ برابر گردید.

این در حالی است که با بکارگیری این ظرفیت، حدود ۸۰۰ نفر بصورت مستقیم و ۱۷۰۰ نفر بصورت غیر مستقیم مشغول گردیدند.

[2] [3] [4] [5]