- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت از طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره – جاسک در تاریخ ۲۸ و ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۸؛ ۴ و ۵ فروردین سال ۱۳۹۹

[1]

 

[2]

 

[3]

 

[4]

 

[5]

 

[6]

 

[7]

 

[8]

[9] [10] [11] [12]