- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار مناقصه شماره : م م الف / خ/۶-۹۸ /نوبت دوم

شرکت مهندسی و توسعه نفت

مدیریت منابع انسانی

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار مناقصه شماره : م م الف / خ/۶-۹۸

شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای ، انجام خدمات عمومی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید.

انجام خدمات نگهبانی در ساختمان های شرکت مهندسی و توسعه نفت در تهران.

محل انجام خدمات ساختمان های مرکزی کارفرما در تهران و مدت انجام آن دوازده ماه می باشد.

ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۲ ریال.

طبق اسناد مناقصه .

طبق اسناد مناقصه .

متقاضیان می توانند حداکثر تا سه روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه ، ضمن ارائه تقاضای کتبی، تصویر گواهینامه صلاحیت های فوق الاشاره، تصویر صورت­های مالی حسابرسی شده و معرفی نماینده، جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی: تهران – خیابان استاد نجات الهی – خیابان شهید کلانتری – پلاک ۶۱ –  ساختمان شماره یک شرکت مهندسی و توسعه نفت- طبقه سوم – دفتر خدمات اداری و عمومی مراجعه نمایند. سایر اطلاعات مربوط به مناقصه دراسناد مناقصه درج گردیده است . متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سؤال می توانند با شماره تلفن  ۸۸۸۹۸۶۵۰(۰۲۱) داخلی ۲۳۱۸ ،آقای رزاق زاده ، تماس حاصل نمایند.

شرکت مهندسی و توسعه نفت در رد یا قبول هریک از پیشنهادها و یا تمامی آن­ها در چار­چوب قانون برگزاری مناقصات مختار است.

روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت        

[1] [2] [3] [4]