- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت متن در مورد بخشی از عملیات نگهداشت تولید و آخرین وضعیت نیروگاه غرب کارون توضیح می دهد

[2] [3] [4] [5]