- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

فیلم تکمیل و راه‌اندازی پروژه انتقال آب رودخانه چنگوله در طرح آذر

[2] [3] [4] [5]