- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

طرح توسعه میدان نفتی منصوری

-افزایش تولید تا سقف۱۰۰ هزار بشکه در روز

-درقالب قراردادهای جدید نفتی (IPC) در دست مذاکره

– ۵۰ کیلومتری جنوب شرقی اهواز

– ۲ سال

[1] [2] [3] [4]