- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی

[2] [3] [4] [5]