- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

تخصصی، مدیریتی، فرهنگی و عمومی

 

۱- دوره های شغلی ،تخصصی :

به مجموعه ای از برنامه های آموزشی که در قالب دوره ، کارگاه و … برای کارکنان و مدیران اجرا می گردد و هدف آن تأمین/ ارتقای دانش، مهارت و قابلیت های مربوط به شغل فرد می باشد، اطلاق می گردد. (مطابق دسته بندی مندرج در شناسنامه های آموزشی)

۲- دوره های مدیریتی :

به مجموعه ای از برنامه های آموزشی که در قالب دوره ، کارگاه و … برای کارکنان و مدیران اجرا می گردد و هدف آن تأمین/ ارتقای دانش و مهارت شاغل در حوزه های رهبری/ مدیریت / سرپرستی می باشد، اطلاق می گردد. (مطابق دسته بندی مندرج در شناسنامه های آموزشی)

۳- دوره های فرهنگی و عمومی :

 به مجموعه برنامه های آموزشی اطلاق می گردد که هدف آن آموزش فرهنگی و یا تامین جنبه های عام دانش و مهارتهای مورد نیاز فرد می باشد.

[1] [2] [3] [4]