- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

انتصاب مجری طرح منصوری

با حکم مدیرعامل شرکت متن مجری طرح منصوری منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت مهندس شهنازی زاده مدیرعامل شرکت متن طی حکمی آقای دکتر سید سعید زعیمی تکلیمی را به سمت مجری طرح منصوری منصوب کرد.

در متن حکم آمده است: با توجه به مراتب تخصص، تعهد و تجارب جناب عالی به موجب این حکم به سمت “مجری طرح منصوری” منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به یاری حق تعالی و بهره‌گیری از تجارب کارشناسان متخصص در انجام امور محوله و با اولویت ویژه موارد مشروحه ذیل موفق و موید باشید.

۱- پیگیری و حل و فصل کارهای اضافی و نقصانی طرح و کلیه پیگیریهای مشترک با مناطق نفت خیز جنوب تا تحویل دائم طرح

۲- تعیین تکلیف قراردادهای معوق سازندگان و تسویه نهایی با آنها

۳- بررسی و مدیریت موارد باقیمانده از ادعاهای پیمانکار تا تنظیم صورتجلسه توافق نهایی

۴- پیگیری کلیه امورات طرح تا صدور صورت وضعیت نهایی و تسویه با پیمانکار طبق قرارداد

[1] [2] [3] [4]