- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

مناقصه طرح احداث مخازن استراتژیک ذخیره‌سازی نفت خام شماره: م ط ا م/۹۴/۰۱ نوبت اول

monaghese [1]

[2] [3] [4] [5]