- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

انتصاب مسئول انجام فعالیتهای بیمارستان دشت آزادگان

با حکم مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، مسئولیت انجام فعالیتهای بیمارستان دشت آزادگان به دکتر سیروس آقاجری محول شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی وتوسعه نفت، در متن حکم مهندس عبدالرضا حاجی حسین نژاد؛ آمده است:

با توجه به انتقال آقای مهندس پولادی وندا، بدینوسیله “مسئولیت انجام فعالیتهای بیمارستان دشت آزادگان” به جنابعالی محول می گردد.

امید است نهایت تلاش خود را جهت انجام هر چه سریعتر فاز اول این پروژه مبذول دارید.

بدیهی است مسئولیت فعلی شما در مدیریت مهندسی و ساختمان کما فی السابق به قوت خود باقی است.

گفتنی است: سیروس آقاجری مسئولیت رئیس اداره برآوردها و تعیین مقادیر شرکت مهندسی وتوسعه نفت و همچنین دبیر کمیته بررسی تغییر کارها را عهده دار است و دارای مدرک دکترای مهندسی عمران می باشد و از سال ۱۳۸۶ تا کنون در صنعت نفت مشغول به خدمت می باشد.

[1] [2] [3] [4]