- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

انتصاب رئیس حراست شرکت مهندسی و توسعه نفت

    با حکم مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، ابوذر شریفی به عنوان رئیس حراست شرکت مهندسی وتوسعه نفت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی وتوسعه نفت، در متن حکم مهندس نادر قربانی آمده است:

نظر به تعهد، سوابق و تجارب جنابعالی و ضمن هماهنگی قبلی با رئیس محترم حراست شرکت ملی نفت ایـران و موافقت ایشـان، بدینوسیله به عنوان” رئیس حـراست شـرکت مهندسی و توسعه نفت” منصوب می شوید.

توفیق شما را در انجام وظایف و ایفاد مسئولیتهای این سمت از خداوند سبحان مسئلت دارم.

گفتنی است: ابوذر شریفی پیش از این مسئولیت ریاست حراست نفت و گاز اروندان را بر عهده داشته است و دارای مدرک مهندسی نفت- بهره برداری می باشد و مدت ۶ سال است که در صنعت نفت مشغول به خدمت می باشد.

[1] [2] [3] [4]