- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

دو انتصاب در شرکت مهندسی و توسعه نفت

طی حکم های جداگانه ای از سوی مدیرعامل شرکت متن، محمد تقی امینی داد و اصغر حسین زاده سرشکی به ترتیب به سمت های «مدیر امور مالی» و «مدیر تدارکات و خدمات کالا» منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت ، مهندس ناجی سعدونی، مدیرعامل این شرکت در متن حکم انتصاب محمد تقی امینی داد، مدیر امور مالی خاطرنشان کرد: « نظر به تجربیات،تخصص و شایستگی جنابعالی ،بدینوسیله به عنوان مدیر امور مالی شرکت مهندسی و توسعه نفت منصوب می گردید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام مسئولیت ،موفق و موید باشید.»

یادآور می شود محمد تقی امینی داد پیش از این، معاونت امور مالی شرکت متن را بر عهده داشته است.

بر پایه این گزارش، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در متن حکم انتصاب  اصغر حسین زاده سرشکی ، مدیر تدارکات و خدمات کالا نیز آورده است:

«نظر به شایستگی و سوابق جنابعالی ،بدینوسیله به عنوان مدیر تدارکات و خدمات کالا منصوب می گردید.

امید است با اتکال به خداوند متعال موفق و موید باشید.»

[1] [2] [3] [4]