سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ EN

رسالت و مأموريت‌ها

ماموریتها

۰۱ / ۰۵ / ۱۳۹۶

  سیاست گذاری و تدوین برنامه های راهبردی جهت ایجاد زیرساخت فناوری و نوآوری در شرکت. ساختارسازی و ایجاد مدل همکاری و توسعه فناوری در چارچوب مشارکت های جهانی و داخلی به منظور استفاده از حداکثر توان علمی ایجاد شده و پتانسیل فناوری تجربه شده. استقرار نظام پژوهش و فناوری در شرکت مهندسی و توسعه […]