اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶ EN

پروژه‌ های پژوهشی

پروژه‌ های پژوهشی

 

پروژه های پژوهشی در حال اجرا

 

ردیف عنوان پروژه هاب اصلی
۱ بازسازی و مشخصه سازی مخزن گدوان میدان سلمان با استفاده از تاریخچه تولید و ابر محاسبات (Supercomputing) دانشگاه تهران
۲ مطالعه تئوری و آزمایشگاهی تزریق آب و گاز در مخزن بنگستان میدان جفیر دانشگاه صنعت نفت
۳ مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی تشکیل رسوب آسفالتین در محیط متخلخل در فرآیند تزریق گاز و تولید طبیعی میدان آزادگان دانشگاه صنعت نفت
۴ مطالعات جامع تر شوندگی سنگ مخزن (سروک ) میدان آزادگان و ارائه راهکار مناسب جهت بهبود ترشوندگی و توسعه نرم افزار مناسب دانشگاه صنعت نفت
۵ مطالعه میزان رسوب میعانات گازی و تاثیرآن بر روی ضریب بازیافت هیدروکربنی در میدان کیش و امکان سنجی فنی-اقتصادی تزریق سیال (آب، گازهای هیدروکربنی و گازهای غیر هیدروکربنی) به میدان و توسعه نرم افزار شبه فشار دو فازی دانشگاه صنعت نفت
۶ مطالعه، بررسی  تئوری، آزمایشگاهی و شبیه سازی اثر تزریق گازهای هیدروکربوری و غیرهیدروکربوری و آب در افزایش ضریب برداشت مخزن سروک میدان آزادگان دانشگاه صنعت نفت
۷ مطالعه‌ آزمایشگاهی و شبیه‌سازی تزریق سیالات هیدروکربوری، غیرهیدروکربوری و آب جهت افزایش ضریب برداشت و ارائه پایلوت مناسب در میدان یادآوران یا دیگر میادین پیشنهادی شرکت متن پژوهشگاه صنعت نفت
۸ ارائه مواد شیمیایی مناسب جهت بهبود شیمیایی آبهای تزریقی از نظر کارایی، سازگاری و میزان نفوذ ماتریسی در سازندهای میدان یادآوران پژوهشگاه صنعت نفت
۹ مطالعه آزمایشگاهی و نرم افزاری راه های جلوگیری از تشکیل رسوب آسفالتین در مخازن سروک و فهلیان میدان نفتی یادآوران ، ارائه راهکار اجرایی مناسب و توسعه نرم افزار پژوهشگاه صنعت نفت
۱۰ بررسی و ارائه سیستم های منحرف کننده (Diverting System) محلولهای اسیدکاری جهت کاهش افت تولید سیالات در مخازن عملیاتی پژوهشگاه صنعت نفت
۱۱ تأثیر تشکیل میعانات گازی بر عملکرد مخزن گازی میعان معکوس کیش و روشهای مقابله با این پدیده دانشگاه صنعت نفت
۱۲ مطالعه و بررسی آزمایشگاهی و نرم افزاری تعیین روش مناسب ازدیاد برداشت برای توسعه میدان نفت سنگین فردوسی دانشگاه صنعت نفت

 

پروژه های پژوهشی خاتمه یافته

 

ردیف عنوان پروژه مجری دستگاه اجرایی
۱ فاز یک طراحی و تدوین مدل شبیه سازی مورد نیاز مخازن نفتی ایران نوراله کثیری دانشگاه علم و صنعت
۲ تحقیق و انجام آزمایشات سازگاری گازهای ۶ و ۷ و  ۸ میدان پارس جنوبی با میدان نفتی آغاجاری جمشید رودساز پژوهشگاه صنعت نفت
۳ بررسی علل ناکارایی موجود شبیه سازی مخازن نفت و ضرورت طراحی مدل جدید برای مخازن نفت ایران نوراله کثیری دانشگاه علم و صنعت
۴ تهیه نرم افزار جامع بررسی و مقایسه روابط ترمودینامیک مختلف در پیش بینی عملکرد کارخانجات گاز و گاز مایع مهدی علوی املشی دانشگاه علم و صنعت
۵ تهیه نرم افزار جامع برسی و انتخاب شیوه مناسب جهت طراحی فرآیندی جداکننده های دو فازی و سه فازی نوراله کثیری دانشگاه علم و صنعت
۶ تهیه نرم افزار پیش بینی افت فشار در خطوط لوله برای مواد امتزاج ناپذیر بدون در نظر گرفتن انتقال حرارت نوراله کثیری دانشگاه علم و صنعت
۷

جمع آوری، ارزیابی و ارائه پایگاه اطلاعاتی سنگهای آهکی مخازن کربناته در نقاط مختلف دنیا

محمدرضا رضایی دانشگاه تهران
۸ مطالعه منشاء گازH2S در مخازن گازی ایران احمدرضا ربانی دانشگاه
صنعتی امیرکبیر
۹ قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) محسن رهامی مجتمع آموزش عالی قم
۱۰ بررسی تجربی توانایی میکروبهای مناسب و مکانیزم‌های موثر در MEOR
در مقیاس آزمایشگاهی
منوچهر وثوقی مجتمع تحقیقات و توسعه صنعتی شریف
۱۱ افزایش برداشت نفت به کمک میکروبها (مطالعات اولیه) محمد نبی سربلوکی دانشگاه تهران
۱۲ بررسی امکان استفاده از غشاء در صنعت نفت تورج محمدی دانشگاه علم و صنعت
۱۳ تهیه شبیه ساز فرآیندهای شیرین سازی گاز طبیعی نوراله کثیری دانشگاه علم و صنعت
۱۴ بومی کردن مدل مدیریت شل در ایران امیرناصر اخوان دانشگاه
صنعتی امیرکبیر
۱۵ تزریق ژلهای هوشمند به منظور کاهش جریان آب در چاههای تولیدی محسن وفایی دانشگاه تربیت مدرس
۱۶ مقایسه فنی و اقتصادی روشهای مختلف مرسوم در فراز آوری مصنوعی مهرداد منطقیان دانشگاه تربیت مدرس
۱۷ بررسی فنی و اقتصادی در اندازه لوله های مغزی  (TUBING)به منظور ازدیاد تولید ناصر اخوان دانشگاه
صنعتی امیرکبیر
۱۸ بررسی فنی و اقتصادی تغییر در لوله های مغزی به منظور ازدیاد تولید در میدان تابناک حسین محمودیان شرکت پاژن بسپار
۱۹ بررسی آزمایشگاهی ازدیاد برداشت از مخزن مسجد سلیمان به طریقه میکروبی، مطالعات میکرومدل و سیلابزنی مغزه فریبرز ذوالفقاریان پژوهشگاه
ازدیاد برداشت
۲۰ قراردادهای بین المللی نفت و گاز و مقررات ناظر به آنها در ایران محمدرضا احمدی دانشگاه
علامه طباطبایی
۲۱ آنالیز ساخت فشار محسن وفایی دانشگاه تربیت مدرس
۲۲ تهیه نرم افزار حجم مخزن و مقدار هیدروکربن درجای اولیه وحید آتشباری

شرکت پیشرو 

اندیشان انرژی

۲۳ امولسیون زدایی زیستی از ترکیبات دوفازی آب-  نفت حسین صالحی زاده دانشگاه اصفهان
۲۴ انتخاب بهینه و تعیین عمر مته در چاههای نفت و گاز بر مبنای طبقه بندی سنگها از نظر قابلیت حفاری حسین معماریان دانشگاه تهران
۲۵ تهیه نرم افزار طراحی تفصیلی فرآیندی تجهیزات واحد نم‌زدایی گاز طبیعی نوراله کثیری دانشگاه علم و صنعت
۲۶ پیش بینی خواص ماکروسکوپی مخزن سروک در میدان آزادگان با استفاده از مدل سازی شبکه ای روزنه ای محمود رضا پیشوایی دانشگاه
صنعتی شریف
۲۷ امکان سنجی تولید H2S  بر اثر تزریق گاز به مخزن به صورت امتزاجی یا سیلابزنی احمدرضا ربانی دانشگاه
صنعتی امیرکبیر
۲۸ تعیین پارامترهای بهینه ایجاد شکستگیهای مصنوعی در سنگ  مخزن بنگستان میدان اهواز بهمن بهلولی دانشگاه تهران
۲۹ تهیه نرم افزار برای تعیین نوع سنگ و رخساره های الکتریکی با استفاده از تکنیک فازی و آنالیز خوشه ای برای مخازن نفت و گاز حسین رحیم پور بناب دانشگاه تهران
۳۰ پیش بینی عملکرد یک مخزن هیدروکربوری به کمک شبیه سازی کامپیوتری ناصر علیزاده دانشگاه
صنعتی امیرکبیر
۳۱ بررسی آزمایشگاهی فرآیند مسدود کردن انتخابی در مخزن نفتی به روش میکروبی بهروز روزبهانی دانشگاه صنعت نفت
۳۲ دانش مدیریت مخازن، چالشها و مشکلات آن در صنعت نفت امیر ناصر اخوان دانشگاه
صنعتی امیرکبیر
۳۳ مقایسه کاربری گازرانی با پمپهای دو فازی و درون چاهی برای مخازن زیر اشباع و اشباع شده حسین محمودیان شرکت پاژن بسپار
۳۴ مطالعه فرآیند تولید نفت (بازیافت اولیه و ثانویه) در مخازن مشترک آزادگان و یادآوران نوراله کثیری دانشگاه علم و صنعت
۳۵ تولید میکروبیولوژیک دی امولسیفایر با هدف جداسازی آب از نفت قاسمعلی محبعلی پژوهشگاه صنعت نفت
۳۶ ارائه راهکار مناسب جهت جلوگیری از تشکیل رسوب آسفالتین و پارافینیک در نفت سنگین میدان کوه موند با استفاده از شبیه سازی رایانه ای نوراله کثیری دانشگاه علم و صنعت
۳۷ بررسی تئوری و آزمایشگاهی اثر تزریق نیتروژن بر رفتار فازی سیلات مخزن سیاوش عاشوری دانشگاه صنعت نفت
۳۸ پیش بینی تولید ماسه با استفاده از مدل سازی فیزیکی و عددی  در میدان منصوری مهدی موسوی دانشگاه تهران
۳۹ امکان پذیری فنی و اقتصادی گوگردزدایی بیولوژیکی از نفت خام سنگین در تاسیسات فرآورش نفت خام در بالادست جلال شایگان دانشگاه
صنعتی شریف
۴۰ مطالعه جداسازی  H2Sاز گاز طبیعی (شیرین سازی گاز طبیعی) به روش بیولوژیک ایرج گودرز نیا دانشگاه
صنعتی شریف
۴۱ ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از پمپ های درون چاهی به منظور ازدیاد تولید در میدان سیری A سید مهدی رضاعی دانشگاه
صنعتی امیرکبیر
۴۲ تهیه نرم‌افزار آنالیز داده‌های تراوایی نسبی مغزه مهندس مهتاب مقدم شرکت مهندسی فرآیند به کمک
رایانه ایرانیان
۴۳ مطالعه آزمایشگاهی و مدل‌سازی تشکیل رسوب آسفالتین در محیط متخلخل در فرآیند تزریق گاز میدان آزادگان ریاض خراط دانشگاه  صنعت نفت
۴۴ برنامه نویسی کامپیوتری برای آنالیز نمودارهای چاه

محمد کمال 

قاسم العسگری

دانشگاه صنعت نفت
۴۵ تولید نیمه صنعتی بیوسورفکتانت در جهت پروسه ازدیاد برداشت منوچهر حقیقی دانشگاه تهران
۴۶ بررسی تئوری و آزمایشگاهی مکانیسم VAPEX در میزان تولید به روش غیر حرارتی از مخازن نفت سنگین ریاض خراط دانشگاه صنعت نفت
۴۷ تهیه نرم­افزار شبیه ساز فرآیند نم­زدایی از گاز طبیعی با حلال­
تری اتیلن گلیکول  TEG
مهندس شادمان راد شرکت گسترش و فناوری حیان
۴۸ بررسی و برآورد حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز استخراج و فرآوری اولیه نفت‌خام و تهیه نرم‌افزار مربوطه نوراله کثیری دانشگاه علم و صنعت
۴۹ مطالعه تاثیر انواع تعلیق شکن روی نفت های سبک و سنگین ناحیه اروندان و تاثیر معکوس آن در صورت عدم مصرف بهینه علیرضا بدیعی دانشگاه تهران
۵۰ توسعه نرم افزار جداکننده های دو فازی و سه فازی بهمن بهزادی دانشگاه علم و صنعت
۵۱ مطالعه آزمایشگاهی تزریق امتزاجی حلال به نفت سنگین و بررسی عوامل موثر بر بازدهی آن به کمک میکرو مدل شیشه‌ای در خصوص میادین نفتی آزادگان، یادآوران و کوه موند ریاض خراط دانشگاه  صنعت نفت
۵۲ ساخت مدل سه بعدی شبکه‌های تخلخلی میدان آذر با استفاده از اطلاعات دینامیک مغزه‌ها و الگوریتم پیشرفته ریاضی مسعود آقاجانی دانشگاه صنعت نفت
۵۳ بررسی سازگاری گاز همراه مخزن سروک میدان آذر به نفت آن میدان و مقایسه آن با حداقل سه منبع گازی دیگر جهت افزایش ضریب بازیافت نفت ناصر علیزاده

دانشگاه 

صنعتی امیرکبیر

۵۴ بررسی میزان اثر بخشی روشهای جدید تکمیل چاه های نفت و ارزیابی فنی و اقتصادی آن به همراه مطالعه کامل آنها در یکی از میادین ایران سیاوش عاشوری دانشگاه صنعت نفت
۵۵ ارزیابی فنی و اقتصادی نحوه سیمانکاری چاه‌های نفت و گاز به منظور بهینه سازی فرآیند تکمیل چاه با تاکید بر الگوی سروش و نوروز یاسین رضازاده شرکت پترو پارس

 

۲۹ آبان ۱۳۹۰ساعت: ۱۲:۱۸۵۵۶ بازدید