- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

– فاز اول: تولید تجمعی روزانه ۳۲۰ هزار بشکه نفت خام

تولید روزانه ۱۹۷ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی

– فاز دوم: تولید تجمعی روزانه ۲۸۰ هزار بشکه نفت خام

پس از توسعه کامل میدان تولید روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز (مشتمل بر فاز ۱ و ۲)

 

منابع داخلی  (SPV) و توسط پیمانکاران ایرانی

 

میدان مشترک در مجاورت مرز عراق واقع در ۸۰ کیلومتری جنب غربی اهواز

 

تحقق فاز اول تا اسفند ۱۳۹۸

 

 

 

 

[2] [3] [4] [5]