- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

طرح توسعه میدان نفتی منصوری

این طرح محقق شده است.

محل اجرای طرح

 ۵۷ کیلومتری جنوب شرقی اهواز

اهداف کلی اجرای طرح:

 تاریخ پایان طرح:

اول بهمن ماه ۱۳۹۳

تلفن: ۶۶۳۴۸۲۶۴-۰۲۱                        فکس: ۶۶۳۴۸۲۶۳-۰۲۱

[1] [2] [3] [4]