- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

بازدید منتخبین فراخوان مسابقه نقاشی و عکاسی به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات از موزه پمپ بنزین دروازه دولت تهران

[1]

 

 

[2]

 

 

[3]

 

 

[4]

 

 

[5]

 

 

[6]

 

 

[7]

 

 

[8]

 

 

[9]

 

 

[10]

 

 

[11]

 

 

[12]

 

 

[13]

 

 

[14]

 

 

[15]

 

 

[16]

 

 

[17]

 

 

[18]

 

 

[19]

 

 

[20]

 

 

 

 

[21]

 

 

[22]

 

 

[23]

 

 

[24]

 

 

[25] [26] [27] [28]