- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

عنوان خدمت

نحوه ارائه خدمت راهنمای استفاده از خدمت شناسنامه خدمت FAQ SLA

شماره تماس

طراحی و ایجاد تاسیسات نفتی در حال تولید (خشکی و دریا)

۱۳۰۳۲۴۴۳۰۰۰

حضوری

دریافت خدمات [1] دریافت شناسه [2]  مشاهده [3]  مشاهده [4]

۰۲۱-۸۸۸۹۸۶۵۰

طراحی و ایجاد تاسیسات نفتی جدید (خشکی)

۱۳۰۳۲۴۴۳۱۰۰

حضوری

  [1]دریافت خدمات [1]

دریافت شناسه [5]

 مشاهده [3]   مشاهده [4]

۰۲۱-۸۸۸۹۸۶۵۱

[6] [7] [8] [9]