- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

مشروح مصاحبه زنده مجری طرح عظیم گوره-جاسک در شبکه خبر و برنامه “چاپ اول”

مهمترین موارد مطرح شده توسط “علی جعفرزاده” در این برنامه:

[2] [3] [4] [5]