- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

مصاحبه دکتر دهقانی درحاشیه مراسم افتتاح طرح بزرگ انتقال نفت خام گوره به جاسک

[2] [3] [4] [5]