- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

مهندس فتاح رئیس بنیاد مستضعفان: انجام تعهدات به موقع وزارت نفت به عنوان کار فرما باعث بهره برداری به موقع خط لوله گوره – جاسک خواهد شد

[2] [3] [4] [5]