- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

توضیحات دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در خصوص استفاده از ظرفیت پمپ سازان داخلی در طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره – جاسک

[2] [3] [4] [5]