- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

خط لوله انتقال نفت خام هزار کیلومتری گوره به جاسک؛ چالش‌هایی که در سایه تحریم به فرصت تبدیل شد

[2] [3] [4] [5]