- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

مصاحبه مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در خصوص افتتاح رسمی طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تأسیسات جانبی

[2] [3] [4] [5]