- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

مصاحبه نیما ربیعی سرپرست طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تأسیسات جانبی در آستانه افتتاح رسمی طرح

[2] [3] [4] [5]