- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

مصاحبه دکتر سیروس آقاجری مجری طرح خطوط لوله و تأسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون، درخصوص افتتاح رسمی طرح

[2] [3] [4] [5]