- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

مستند آیین افتتاح رسمی فاز نخست زنجیره انتقال نفت خام میادین غرب کارون

[2] [3] [4] [5]