- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

معرفی طرح خطوط لوله و تأسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون

 

[2] [3] [4] [5]