- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

سخنرانی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، در آیین تحویل و تحول تأسیسات تلمبه خانه غرب کارون

[2] [3] [4] [5]