- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

بازدید رئیس و جمعی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس و نیز مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران با همراهی مدیرعامل شرکت متن و مجریان میادین نفتی غرب کارون از میدان نفتی یادآوران

[1]

 

[2]

 

[3]

 

[4]

 

[5]

 

[6]

 

[7]

 

[8]

[9]

 

[10]

 

[11]

[12]

 

[13]

 

[14]

[15] [16] [17] [18]