- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

مشروح سفر دو روزه وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و هیات همراه از زبان بیژن زنگنه

[2] [3] [4] [5]