- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

مراسم تقدیر از آتش نشانان طرح توسعه میدان نفتی آذر توسط مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت

[1]

 

[2]

 

[3]

 

[4]

[5]

 

[6]

 

[7]

 

[8]

[9]

 

[10]

[11] [12] [13] [14]