- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

بازدید جناب آقای دکتر رضا دهقان معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی و جناب آقای دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت متن از طرح توسعه میدان نفتی آذر

[1]

 

[2]

 

[3]

 

[4]

 

[5]

 

[6]

 

[7]

 

[8]

 

[9]

 

[10]

 

[11]

 

[12]

 

[13]

 

[14]

 

[15]

 

[16]

 

[17]

 

[18]

 

[19]

 

[20]

 

[21]

 

[22]

 

[23]

 

[24]

 

[25]

 

[26]

 

[27]

 

[28]

 

[29]

 

[30]

 

[31]

 

[32]

 

[33]

 

[34]

 

[35]

 

[36]

 

[37]

 

[38]

 

[39]

 

[40]

 

[41]

[42] [43] [44] [45]