- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir - ضاحی سواری، از اهالی رفیع:

ضاحی سواری، از اهالی رفیع:اگر وزارت نفت این سیل بند را نمی زد، شهر را آب می برد

[2] [3] [4] [5]