- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

رسانه ها همکاری کنند تا نفت بر مسئولیت اجتماعی و صیانت از تولید و تأسیسات تمرکز کند

[2] [3] [4] [5]