- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

مناقصه احداث خطوط انتقال برق ۳۳ کیلوولت از نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون نوبت اول

[1]

[2] [3] [4] [5]