- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

برگزاری مانور مشترک مقابله با نشت نفت در محیط تالاب هورالعظیم

 

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

 

[15]

 

[16]

 

[17]

[18] [19] [20] [21]