- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

بازدید مرضیه شاهدایی، قائم مقام وزیر نفت از میادین نفتی غرب کارون

[1]

 

[2]

 

[3]

 

[4]

 

[5]

 

[6]

 

[7]

 

[8]

 

[9]

 

[10]

 

[11]

[12] [13] [14] [15]