اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ EN

بازدید و بازرسی کارشناسان مدیریت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از مناطق عملیاتی غرب کارون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۵:۵۱۳۴۸ بازدید