- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

فیلم معرفی طرح توسعه میدان نفتی یادآوران

[2] [3] [4] [5]