- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

اهم وظایف

واحد آموزش با دریافت نقطه نظرات مدیران، کارکنان و روسای بخش های مختلف شرکت با برنامه ریزی های مدون دوره های آموزشی را برای تمامی کارکنان اعم از رسمی، قراردادی، پیمانکاری برگزار می کند. در همین راستا تعامل و همکاری مستمر با مجموعه های مهم وتخصصی آموزش درسطح کشور، خارج از کشور و صنعت نفت ، همچنین به روز نگه داشتن اطلاعات تمامی کارکنان شرکت از مهمترین اولویت های اداره آموزش محسوب می گردد. این مجموعه با هدف ارتقاء‌‌‌ سطح اطلاعاتی متخصصین شرکت مهندسی‌وتوسعه‌نفت ضمن اطلاع رسانی مناسب، موجبات حضوردر همایش ها، سمینارها،کنفرانس‌ها و نشست‌های‌فنی و تخصصی مرتبط در سطح کشور را فراهم می نماید.
– برنامه‌ریزی و نیاز سنجی آموزشی جهت کلیه کارکنان شرکت
– برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای دوره های تخصصی، مدیریتی عمومی جهت کلیه کارکنان
– نظارت بر دوره های انجام شده در سطح شرکت و خارج از آن و انجام فرایند ارزشیابی و اثر بخشی دوره‌ها
– تعامل گسترده با مدیریت ها و طرح های شرکت به جهت رفع نیازهای آموزشی
– پایش فعالیتهای آموزشی کارکنان جهت بهبود وضعیت و ارائه راهکار
– ارائه گزارشات آموزشی براساس فرایندها و وظایف واحد به مسئولین
– انجام فعالیت های مرتبط با اساتید و دانشجویان دانشگاه ها در راستای ارتباط میان صنعت و دانشگاه.

[1] [2] [3] [4]