اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ EN

میدان نفتی آزادگان شمالی مردادماه ۱۳۹۶

۹ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۳۲۲۴ بازدید