اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ EN

میدان نفتی آزادگان شمالی مردادماه ۱۳۹۶

۹ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۳۲۸۶ بازدید