- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

مشاور مدیرعامل شرکت متن در عملیات نگهداری و تولید منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت سیدنورالدین شهنازی زاده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت متن طی حکمی محمدعلی دادور را به سمت “مشاور مدیرعامل در عملیات نگهداری و تولید” منصوب کرد.

در متن حکم آمده است: با عنایت به تجربه، تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به عنوان “مشاور مدیرعامل در عملیات نگهداری و تولید” منصوب می شوید.

امید است با تعامل و هماهنگی با مدیران و مجریان ذیربط در انجام امور محوله موفق باشید.

توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

[1] [2] [3] [4]