سال حمايت از كالای ايرانی
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ EN

مقالات فارسی

عنوان پروژه محل چاپ مقاله عنوان مقاله

ردیف

آنالیز شکستگیها و ارزیابی پتروفیزیکی با استفاده از داده های چاه پیمایی و مغزه در یکی از مخازن جنوب ایران مجله علوم دانشگاه تهران تخمین سرعت موج استونلی از نگارهای پتروفیزیکی با استفاده از ماشین مشاوره هوشمند در سازند سروک، دشت آبادان

۱

کاربرد فیلترهای تطبیقی برای تضعیف تکراریهای داده های لرزه ای بازتابی در یکی از میادین نفتی فصلنامه علمی پژوهشی زمین دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد واحد تهران شمال کاهش تطبیقی تکراریها با به کارگیری فیلتر شکل دهی نرم L1

۲

 

تعیین میزان خطای ناشی از عدم قطعیت پارامترهای زمین شناسی و مخزنی در شبیه سازی یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب ایران

 

 

فصلنامه رسوب و سنگ رسوبی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شاهرود

آنالیز میکروفاسیس ها و تفسیر تاریخچه رسوب گذاری سازند سروک در یکی از میدان های

نفتی جنوب غرب ایران

 

۳

آنالیز شکستگیها و ارزیابی پتروفیزیکی با استفاده از داده های چاه پیمایی و مغزه در یکی از مخازن جنوب ایران دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران تخمین سرعت موج برشی از نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از منطق فازی در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران

۴

مدلسازی رفتار ژئو تکنیکی سازند آسماری در میدان نفتی منصوری ماهنامه فنی و تخصصی اکتشاف و تولید نگاهی بر گستره روش های تخمین سرعت موج برشی از روابط تجربی تا محاسبات هوشمند

۵

مدلسازی استاتیکی شکستگی ها به روش شبکه گسسته شکستگی در یکی ازمخازن نفتی ایران ماهنامه فنی و تخصصی اکتشاف و تولید تعیین الگوی فضایی شکستگی ها در مدل سازی شبکه گسسته شکستگی

۶

آنالیز شکستگیها و ارزیابی پتروفیزیکی با استفاده از داده های چاه پیمایی و مغزه در یکی از مخازن جنوب ایران دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران شناسایی وتفسیر شکستگی های موجود در یکی از چاههای میادید نفتی جنوب ایران با استفاده از نمودار تصویری FMI

۷

آنالیز شکستگیها و ارزیابی پتروفیزیکی با استفاده از داده های چاه پیمایی و مغزه در یکی از مخازن جنوب ایران دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران پیش بینی امواج استونلی و برشی از نمودارهای پتروفیزیکی به کمک منطق فلزی ( مطالعه موردی در یکی از مخازن کربناته ایران)

۸

آنالیز شکستگیها و ارزیابی پتروفیزیکی با استفاده از داده های چاه پیمایی و مغزه در یکی از مخازن جنوب ایران

 

دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران تعیین جهت تنش های بر جا در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

۹

تعیین میزان خطای ناشی از عدم قطعیت پارامترهای زمین شناسی و مخزنی در شبیه سازی یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب ایران سومین همایش  منطقه ای زمین شناسی و محیط زیست دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر بررسی انواع دولومیت و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند سروک دریکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

۱۰

شبیه سازی عددی جوشکاری ورق های رویهم متصل شده به منظور بررسی اثر ترتیب روش های معمول جوشکاری بر پدیده اعوجاج کنفرانس ساخت و تولید بابل شبیه سازی عددی جوشکاری ورق های رویهم متصل شده به منظور بررسی اثر تعداد منابع حرارتی بر پدیده اعوجاج

۱۱

بررسی تغییرات رخساره ای با استفاده از اطلاعات پتروفیزیکی و لرزه نگاری سه بعدی در افقهای مخزنی میدان کوه موند دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

تحلیل نشانگرهای لرزه ای در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران

 

۱۲

بررسی تغییرات رخساره ای با استفاده از اطلاعات پتروفیزیکی و لرزه نگاری سه بعدی در افقهای مخزنی میدان کوه موند فصلنامه زمین علوم پایه

آنالیز نشانگرهای سازند،جهت و ردلرزه­مختلط برروی  افق­های تفسیری و مکعب لرزه­ای میدان نفتی کوه موند

 

۱۳

بررسی تغییرات رخساره ای با استفاده از اطلاعات پتروفیزیکی و لرزه نگاری سه بعدی در افقهای مخزنی میدان کوه موند فصلنامه زمین علوم پایه ساخت و بهینه سازی لرزه نگاشت مصنوعی با استفاده از سری داده های واقعی در یکی از میادین نفتی واقع در جنوب غرب ایران

۱۴

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۴:۱۱۳۳۲ بازدید