- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

سیزدهمین جلسه کمیته مشترک مدیریت (JMC) طرح توسعه میدان نفتی آذر

[1]

 

[2]

 

[3]

 

[4]

 

[5]

 

[6]

 

[7]

 

[8]

 

[9]

[10] [11] [12] [13]