اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ EN

مصاحبه تصویرى دکتر تورج دهقانى، معاون مدیرعامل شرکت متن در امور توسعه و سرپرست طرح توسعه میدان نفتى آزادگان جنوبى با خبرنگاران و اصحاب رسانه حوزه نفت و انرژى در نشست خبرى

۲۰ تیر ۱۳۹۶ساعت: ۲۳:۵۵۴۱۷ بازدید