- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

مصاحبه تصویرى مهندس کیوان یاراحمدى، مجرى طرح توسعه میدان نفتى آذر با خبرنگاران و اصحاب رسانه حوزه نفت و انرژى در نشست خبرى

[2] [3] [4] [5]