- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

جلسه مذاکره کارفرما (kick-off meeting) با شرکت ENI ایتالیا در رابطه با پروژه کیش و فاز ۳ دارخوین

[1]

 

[2]

 

[3]

 

[4]

 

[5]

 

[6]

 

[7]

 

[8]

[9] [10] [11] [12]